POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp
Właściciel CareMedis i witryny www.caremedis.com w zgodzie z polityką prywatności dba o przechowywanie pozyskanych danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności obejmuje informacje na temat: Dane osobowe
Zgodnie z artykułem 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz artykułem 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE, udostępnienie danych osobowych jest opcjonalne. Niezgłoszenie tych informacji może uniemożliwić otrzymywanie propozycji marketingowych, zapisanie się do biuletynów, wzięcie udziału w badaniach i konkursach. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych i przechowywane do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Zgoda ta może zostać wycofana poprzez adres e-mail contact@caremedis.com . Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem jest legalne. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym zgodnie z powyższymi przepisami prawa. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia: Zbieranie danych osobowych
Nie jest wymagana rejestracja, aby korzystać ze strony internetowej www.caremedis.com. Jednak użytkownik będzie proszony o podanie swoich danych osobowych, aby skorzystać z usług oferowanych przez CareMedis za pośrednictwem strony. Gromadzone są tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi i są wykorzystywane wyłącznie w celu jej świadczenia. Dane osobowe są gromadzone tylko w jasno określonych i uzasadnionych celach. Firma nie wykorzystuje tych danych w sposób wykraczający poza te cele. Zbierane są tylko istotne informacje niezbędne do wykonania usługi. W razie potrzeby zweryfikowania dokładności i ważności zebranych danych osobowych, firma podejmie uzasadnione kroki w tym celu. Nieudostępnienie wymaganych informacji może spowodować opóźnienie lub uniemożliwienie korzystania z danej usługi.

Wykorzystanie danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników, a osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. W przypadku, gdy CareMedis jest podmiotem regulowanym, będziemy musieli działać jako administrator danych i zgłaszać niektóre kwestie naszym organom regulacyjnym lub organom ścigania. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług na Państwa rzecz. Otrzymają Państwo informacje na temat innych usług oferowanych przez naszą firmę oraz bieżące informacje o jej działalności. Użycie Państwa danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej będzie poprzedzone uzyskaniem Państwa zgody. CareMedis podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą używane do: Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres konieczny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub tylko przez taki czas, jaki wymagają przepisy prawa.

Korzystanie przez Państwa ze strony internetowej będzie traktowane jako wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszej polityce prywatności. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek z postanowień zawartych w tym dokumencie, zalecamy, aby nie korzystać ze strony internetowej i nie przekazywać swoich danych osobowych.

CareMedis jest administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.caremedis.com.

Strona internetowa www.caremedis.com może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie ma kontroli nad takimi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez te osoby trzecie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, treści i poufności. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności.

Firma stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dostęp do danych jest ograniczony tylko do osób, które są uprawnione i zobowiązane do przestrzegania tych zasad. Dane osobowe użytkowników nie będą manipulowane, zmieniane ani wykorzystywane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie, które nie są uprawnione do dostępu do nich.

CareMedis nie ma zamiaru pozyskiwać informacji wrażliwych poprzez stronę internetową www.caremedis.com. Informacje wrażliwe obejmują dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, politycznych lub innych podobnych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, karalności lub przynależności do związków zawodowych.

Posiadają Państwo określone prawa dotyczące danych osobowych: Żądania dotyczące wykonywania powyższych praw można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail contact@caremedis.com. Wszystkie takie żądania będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych lub marketingowych w przyszłości, powinieneś poinformować firmę, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@caremedis.com i podać adres e-mail, który ma zostać usunięty z bazy danych. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowych lub promocyjnych nie wyklucza możliwości korespondowania przez firmę z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób w związku z istniejącą relacją z CareMedis.

Pomagamy zadbać o potrzeby osób starszych.

Naszym celem jest pomóc opiekunom osób starszych w zdobyciu wiedzy, która sprawia, że osoby starsze doświadczają komfortu, poczucia bezpieczeństwa oraz wdzięczności, za godne i szczęśliwe życie.

To oni dbali o nas kiedy byliśmy słabi i bezbronni.

Dzisiaj my zadbajmy o nich. Udowodnijmy, że starość może być piękna. Pokażmy, że można być bezsilnym z uśmiechem, akceptacją i zdrowym dystansem.

Wspierajmy wspólnie opiekunów osób starszych.

Dajmy im narzędzia, dzięki którym ich praca wypełni się dumą i wdzięcznością. Wszyscy będziemy ich kiedyś potrzebować. Są niezbędni i muszą być dostrzeżeni i obdarzeni szacunkiem.

Pomóżcie nam tworzyć lepsze jutro dla starości.

Dzięki Waszym sugestiom, opiniom i wnikliwym pytaniom jesteśmy w stanie rozwijać naszą platformę. Czy chcemy czy nie, wszyscy jedziemy na jednym wózku starzenia się. Dbajmy o nasz wehikuł czasu.

CareMedis © Copyright 2024 | Polityka prywatności | Cookies