Projekt realizowany z funduszy norweskich

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/norway-grants
https://www.eog.gov.pl


W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone czynności mające na celu wybór Wykonawcy do zrealizowania zadania. Przeprowadzono szacowanie cenowe rynku mające na celu określenie procedury, w ramach której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy opracowania i wdrożenia portalu caremedis. Ponadto przygotowana została dokumentacja związana z ogłoszeniem zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w bazie konkurencyjności 30 listopada 2021r. z przewidzianym terminem składania ofert na 7 grudnia 2021r.

W ramach realizacji zadania wyłoniony został wykonawca, z którym podpisana została umowa na realizację usługi opracowania i wdrożenia serwisu caremedis.com. Wykonawca usługi rozpoczął prace nad serwisem:
- opracowano schematu serwisu Caremedis.com, szatę graficzną serwisu, założenia User Experience, - zakodowano serwis zgodnie z przyjętym schematem,
- stworzono oraz wdrożono szatę graficzną,
- opracowano działy bazy wiedzy,
- wyselekcjonowano kluczowe tematy poszczególnych sferach tematycznych
- opracowano charakter tworzonych treści
- zlecono oraz nadzorowano prac copywriterskich
- przeprowadzano korekty tekstów
- opracowano schemat zakładki FAQ
- przygotowano pytania i odpowiedzi w oparciu o kluczowe sfery tematyczne.
- opracowano oraz wdrożono pierwszą innowację behawioralną
- prace testowe mające na celu sprawdzenie jakości stworzonego rozwiązania
- opracowano oraz wdrożono drugą i trzecią innowację: akumulacyjnej i raportowania
- prace testowe mające na celu sprawdzenie jakości stworzonych rozwiązań
W okresie sprawozdawczym obejmującym grudzień, styczeń i luty 2022 r. dokonano płatności za 3 transze przeprowadzonych etapów prac - zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Następnie, w ramach realizacji zadania, kontynuowana była realizacja usługi opracowania i
wdrożenia serwisu caremedis.com. Prace nad serwisem polegały na:
- Opracowaniu oraz wdrożeniu piątej innowacji - organizacyjnej
- Opracowanie oraz wdrożenie szóstej innowacji poznawczej - zwrotnej, - Opracowanie oraz wdrożenie siódmej innowacji poznawczej - finalnej,
- Opracowanie oraz wdrożenie ósmej innowacji poznawczej - grupującej,
- Pracach testowych mających na celu sprawdzenie jakości stworzonych funkcji.
W okresie sprawozdawczym obejmującym marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. dokonano płatności za 4 transze przeprowadzonych etapów prac - zgodnie z zawartą umową zwykonawcą. Część wydatków została pokryta ze środków prywatnych. W miesiącu lipcu prace były prowadzone zgodnie z założeniem.

W kolejnym okresie, w ramach realizacji zadania, kontynuowana była realizacja usługi opracowania i wdrożenia serwisu caremedis.com. Prace nad serwisem polegały na:
- opracowaniu oraz wdrożeniu innowacji dziewiątej i dziesiątej - eksploracji analitycznej
- pracach testowych mających na celu sprawdzenie jakości stworzonych funkcji
- opracowaniu oraz wdrożeniu innowacji jedenastej oraz dwunastej - konkludującej i drzewiastej
- pracach testowych mających na celu sprawdzenie jakości stworzonych funkcji. W okresie sprawozdawczym obejmującym lipiec i sierpień 2022 r. dokonano płatności za 2 transze przeprowadzonych etapów prac -zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Część wydatków została pokryta ze środków prywatnych.

W ramach realizacji zadania kontynuowana i zakończona została realizacja usługi
opracowania i wdrożenia serwisu caremedis.com. Prace nad serwisem polegały na: - opracowaniu oraz wdrożeniu innowacji trzynastej – dedukcji,
- opracowaniu oraz wdrożeniu innowacji czternastej – uporządkowania,
- pracach testowych mających na celu sprawdzenie jakości stworzonej funkcji,
- przeszkoleniu administratora w zakresie obsługi serwisu (bez poniesienia dodatkowych kosztów).
W okresie sprawozdawczym obejmującym wrzesień i październik 2022 r. dokonano płatności za 2 transze przeprowadzonych etapów prac - zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Dokonano odbioru całości wykonanej usługi - zgodnie zzałożeniem wniosku o dofinansowanie zadanie zostało w całości zrealizowane - zakończone. Część wydatków została pokryta ze środków prywatnych. Efekty pracy dostępne są pod adresem: https://caremedis.com

Postępy w projekcie:
W wyniku projektu "Caremedis.com - innowacyjny portal o zdrowiu i opiece nad seniorami" współfinansowanego z Programu operacyjnego NORW.00.00.00 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises:
 1. Opracowano i zastosowano w przedsiębiorstwie 14 innowacyjnych, nowych dla przedsiębiorstwa rozwiązań:
  • W ramach innowacji nr 1: Moduł sztucznej inteligencji (SI) oparty na analizie big data w celu zdobywania informacji o użytkownikach portalu oraz optymalizowaniu jego formy i treści. Ta innowacja składa się z 3 mniejszych innowacji:
   a). Element behawioralny. Sub-moduł pobierający dane o poruszaniu się użytkowników na portalu oraz ustalaniu wzorcach ich zachowań innowacyjnymi metodami kwantyfikacji użyteczności, miarami sukcesu oraz satysfakcji.
   b). Element akumulacyjny. Sub-moduł tworzący kartotekową bazę danych w formie macierzy wskaźników, które określają zainteresowanie publikowaną na portalu treścią.
   c). Element raportowania. Sub-moduł odpowiedzialny za analizę big data metodą testowania hipotez i przekazanie odpowiedniej informacji administratorowi w formie logicznie uporządkowanej.

  • W ramach innowacji nr 2: Moduł aktualizacji wiedzy w czasie rzeczywistym w oparciu o publicznie dostępne metadane z wykorzystaniem SI, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności portalu oraz aktualizację jego treści. Ta innowacja składa się z 4 mniejszych innowacji:
   a). Element grupujący. Sub-moduł analizatora oparty na zintegrowanej bazie danych udostępnianych na bieżąco na portalach konkurencyjnych oraz innych miejscach w sieci traktujących o opiece nad seniorami. Celem tego komponentu jest poszukiwanie potencjalnie użytecznych reguł, zależności, wzorców, schematów, podobieństw lub trendów w dużych repozytoriach danych.
   b). Element eksploracji. Sub-moduł odpowiedzialny za inteligentne gromadzenie danych. Na tym etapie w sposób zautomatyzowany odbywają się główne procedury komputyzacji (ang. computing) bazujące przede wszystkim na zaawansowanej metodzie wyszukiwania trendów.
   c). Element analityczny. Interdyscyplinarny sub-moduł zbudowany z modeli statystycznych oraz analitycznych, które zajmują się eksploracją zgromadzonych informacji (ang. data mining). To najbardziej zaawansowany element modułu aktualizacji wiedzy ponieważ wymagał zaprojektowania wielu modeli statystycznych niezbędnych do testowania hipotez badawczych.
   d). Element konkludujący. Sub-moduł odpowiedzialny za przygotowanie statystycznie istotnej informacji końcowej dla administratora portalu, ze szczególnym uwzględnieniem unikania problemów porównań wielokrotnych lub złudzeń publikacyjnych (ang. cherry picking).

  • W ramach innowacji nr 3: Inteligentna sekcja pytań i odpowiedzi (FAQ) oparta na algorytmach SI, dzięki której opiekunowie znajdą potrzebne informacje dotyczące opieki nad seniorami. Narzędzie to daje możliwość szybkiego rozwiązania problemu w razie sytuacji nagłej (np. problem ze zdrowiem seniora). Ta innowacja składa się z 3 mniejszych innowacji:
   a). Element drzewiasty. Sub-moduł kaskadowej bazy danych opartej na metodzie drzew semantycznych (MDS). Kluczowym komponentem modułu jest przygotowanie formuł języka rachunku zdań lub rachunku predykatów, która polega na eliminacji stałych logicznych (spójników i kwantyfikatorów) przez umieszczanie kolejnych podformuł danej formuły na gałęziach drzewa binarnego, zgodnie z pewnymi zasadami.
   b). Element dedukcji. Innowacyjny sub-moduł, który w oparciu o metodę rozumowania indukcyjnego oraz dedukcyjnego przekształca informację zwrotną przekazaną przez czytelnika w sposób dynamiczny w celu znalezienia i zasugerowania innych obszarów tematycznych sekcji pytań i odpowiedzi.
   c). Element uporządkowania. Zaawansowany moduł logiczny, który porządkuje grafikę oraz systematykę uzyskanych informacji, dzięki czemu użytkownik w pierwszej kolejności otrzymuje najpotrzebniejszą wiedzę.

  • W ramach innowacji nr 4: Analizator zachowań użytkowników sekcji pytań i odpowiedzi oparty o systemy uczące się (ang. machine learning, ML). Ten moduł analizuje zadawane pytania, schematy postępowania ludzi w sekcji FAQ, a następnie przekazuje informację zwrotną administratorowi portalu w zakresie tego, co należy w sekcji FAQ poprawić wzakresie jej tematyki oraz funkcjonowania logicznego. Ta innowacja składa się z 4 mniejszych innowacji:
   a). Element poznawczy. Ten innowacyjny sub-moduł analizuje na bieżąco najcześciej wyszukiwane obszary tematyczne FAQ, aby optymalnie przygotowywać tę sekcję portalu. Bazuje on na pośrednich metodach poszerzania wiedzy A.Bandury.
   b). Element organizacyjny. Sub-moduł odpowiedzialny za rejestrowanie i porządkowanie zdobytej wiedzy za pomocą zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Celem tego działania jest uproszczenie oraz systematyzacja informacji przed przekazaniem jej administratorowi portalu.
   c). Element zwrotny. Kluczowym aspektem w tym sub-module jest pobieranie informacji zwrotnej o użyteczności danego pytania i odpowiedzi. Dzięki temu portal w sposób zautomatyzowany uczy się nie tylko o tym jaka nowa treść powinna znaleźć się w sekcji FAQ, ale jak należy zoptymalizować już istniejące informacje, aby były one przyswajalne i potrzebne użytkownikom.
   d). Element finalny. Sub-moduł modułu, który kumuluje wielostrumieniowe informacje zawarte w poszczególnych procesach uczenia się i w sposób skompresowany oraz logicznie zasadny przekazuje je administratorowi portalu.
  Norweski partner czuwał nad całym procesem wdrażania usług, rozwiązań oraz działań mających na celu utworzenie platformy Caremedis zgodnie z najlepszymi norweskimi praktykami.

  W efekcie współpracy z norweskim partnerem zostały wdrożone między innymi strategie z dziedziny User Experience często praktykowane na skandynawskim rynku. Partner pomagał dobierać szatę graficzną serwisu, która została dostosowana do specyfiki grupy docelowej.

  Zostało stworzone zaplecze edukacyjne dla użytkowników zgodnie z norweskimi praktykami dzielenia się wiedzą jako formą praktykowania odpowiedzialności społecznej oraz budowania obecności marki w internecie.

  Norweski partner pomagał również stworzyć system udzielania informacji zwrotnych dotyczących wartości edukacyjnej portalu Caremedis w oparciu o strategię UX oraz specyfikę użytkownika.

  Poza szerokim udziałem na wszystkich etapach tworzenia serwisu partner pomagał również beneficjentowi przygotować się do przyszłych innowacji w przestrzeniach internetowych, z którymi spotkają się różnego rodzaju serwisy internetowe w tym prawdopodobnie serwis Caremedis.

 2. Wprowadzono na rynek 1 innowacyjny produkt - portal Caremedis. Firma zewnętrzna opracowała i wdrożyła serwis caremedis.com. Portal jest dostosowany do możliwości korzystania na tablecie i smartphone. Składa się między innymi z zakładek zawierających informacje na przykład o tymjak opiekować się osobą starszą (w szczególności dotyczy to ludzi młodych, na których nagle spadłobowiązek np. opieki nad babcią), na co warto uważać, o profilaktyce w zapobieganiu różnymchorobom, o najnowszych badań naukowych w zakresie zdrowia dla seniorów, o dbaniu o zdrowiefizyczne na emeryturze, o dobrych praktykach, gdzie są opisane różne aspekty opieki nad ludźmistarszymi, czy zakładka poświęcona w szczególności chorobom typu demencja, Alzheimer, Parkinson oraz opiekowaniu się osobami z tymi chorobami. Serwis został oparty na komponentach innowacyjności: Artificial Intelligence, (AI) oraz Machine Learning (ML). Przeprowadzono fazę testów oraz przeszkolenie administratora w zakresie obsługi serwisu.

 3. Zastosowano w przedsiębiorstwie 1 usługę mentoringową. Partner Norweski szeroko omówił temat dotyczący User Experience w kontekście tworzenia serwisów internetowych na podstawie norweskich trendów. Poruszone zostały m. in. tematy dotyczące: zależności pomiędzy intensywnością przekazu a grupą wiekową odbiorców; znaczenia formy wizualnej poszczególnych elementów serwisu oraz jej wpływ na wyniki oglądalności, budowania infografik w oparciu o internalizację wewnętrznych materiałów marki na zewnętrznych serwisach w kontekście SEO oraz integracji graficznej z aktualnymi trendami designu. W ramach mentoringu Partner Norweski omówił popularne w Norwegii metody zbierania danych nierejestrowanych ze stron internetowych na przestrzeni doskonalenia użyteczności platform internetowych oraz procesów sprzedażowych.
Oświadczenia
Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubostwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Projekt „Caremedis.com – innowacyjny portal o zdrowiu i opiece nad seniorami” współfinansowany z Programu operacyjnego NORW.00.00.00 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 – 2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises korzysta z dofinansowania o wartości 93 231 euro otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa – osób po 60 roku życia.
Data publikacji 03.03.2022
Chcielibyśmy poinformować, iż została ukończona innowacja nr 1. Moduł sztucznej inteligencji (SI) oparty na analizie big data w celu zdobywania informacji o użytkownikach portalu oraz optymalizowaniu jego formy i treści." Jest to pierwszy krok do wprowadzenia innowacyjnej platformy internetowej, która na polskim rynku dotychczas nie była dostępna. Jest to możliwe dzięki pozyskanym funduszom norweskim. Zapraszamy do śledzenia dalszych postępów nad pracami Caremedis.
Projekt "Caremedis.com - innowacyjny portal o zdrowiu i opiece nad seniorami" współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 - 2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises

Projekt partnerski - Partner: Pol-Nor Consulting AS
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. - 31.10.2022 r.

Wydatki ogółem: 1 188 520.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 976 176.00 PLN
Otrzymane dofinansowanie: 829 500.00 PLN

Cele: Głównym celem projektu "Caremedis.com - innowacyjny portal o zdrowiu i opiece nad seniorami” jest opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa - osób po 60 roku życia. Projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji przedsiębiorcy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej. Innowacja będąca rezultatem projektu będzie charakteryzowała się nowością w odniesieniu do posiadanych cech i funkcjonalności w porównaniu do stosowanych dotychczas rozwiązań przez Wnioskodawcę. Przedmiotem projektu jest zastosowanie innowacyjnego rozwiązania - portalu internetowego, na którym znajdą się porady i informacje dotyczące, np. jak opiekować się osobą starszą, jak dbać o zdrowie seniorów, informacje o chorobach wieku starczego, ale także jak podawać leki czy jak wspierać zdrowie fizyczne. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie grupy docelowej, którą są z jednej strony osoby, które nagle zostały postawione przed koniecznością sprawowania opieki nad osobą starszą (rodzicami, dziadkami), a z drugiej strony osoby, które pracują lub chcą podjąć zatrudnienie jako, np. opiekun osób starszych.

"Caremedis.com - an innovative portal about health and care for seniors" is co-financed from the funds of the Norwegian Financial Mechanism, 2014 - 2021, measure 19.1 New Products and Investments, sub-measure 19.1.4 Small Grants Schemes for female enterprises

APPLICANT: Kinga Kaca
Partner: Pol-Nor Consulting AS

Project duration: 01.11.2021 r. - 31.10.2022 r.

Total expenditure: 1 188 520.00 PLN
Eligible Expenditure: 976 176.00 PLN
Co-financing: 829 500.00 PLN

The main goal of the project "Caremedis.com - an innovative portal about health and care for seniors" is the development and implementation of innovations in the field of modern Technologies that improve the quality of life of the most vulnerable groups of society - pe ople over 60 years of age. The Project will contribute to the entrepreneur's knowledge, skills and competences necessary to maintain and develop business activities. The innovation resulting from the Project will be characterized by novelty in relation to its features and functionality compared to the Applicant's solutions used so far. The subject of the projectis the use of an innovative solution - an internet portal where you will find advice and information on, e.g. how to look after the elderly, how to care for the health of seniors, information on diseases of old age, but also how to give medications or how to suport physical health. The specific goal of the Project is to support the target group, chich are on the one hand people who have suddenly been faced with the need to Take care of the elderly (parents, grandparents), and on the other hand people who work or want to take employment as, e.g. carer of the elderly .

Pomagamy zadbać o potrzeby osób starszych.

Naszym celem jest pomóc opiekunom osób starszych w zdobyciu wiedzy, która sprawia, że osoby starsze doświadczają komfortu, poczucia bezpieczeństwa oraz wdzięczności, za godne i szczęśliwe życie.

To oni dbali o nas kiedy byliśmy słabi i bezbronni.

Dzisiaj my zadbajmy o nich. Udowodnijmy, że starość może być piękna. Pokażmy, że można być bezsilnym z uśmiechem, akceptacją i zdrowym dystansem.

Wspierajmy wspólnie opiekunów osób starszych.

Dajmy im narzędzia, dzięki którym ich praca wypełni się dumą i wdzięcznością. Wszyscy będziemy ich kiedyś potrzebować. Są niezbędni i muszą być dostrzeżeni i obdarzeni szacunkiem.

Pomóżcie nam tworzyć lepsze jutro dla starości.

Dzięki Waszym sugestiom, opiniom i wnikliwym pytaniom jesteśmy w stanie rozwijać naszą platformę. Czy chcemy czy nie, wszyscy jedziemy na jednym wózku starzenia się. Dbajmy o nasz wehikuł czasu.

CareMedis © Copyright 2021 | Polityka prywatności | Cookies